Prečo sa snažíme dostať šach do škôl?

Šach je nástroj, ktorý robí deti múdrejšími !

Nie všetci sa stanete šachistami, ale nikto z Vás nebude ľutovať  čas, ktorý venoval šachu, lebo šach Vám pomôže v ktoromkoľvek zamestnaní.

 Tigran V. Petrosjan, 9.majster sveta v šachu (1963-1969)

Pedagogický pohľad

Šachová hra podporuje schopnosť koncentrácie, pevnú vôľu, pamäť, trpezlivosť, disciplínu, logické i kritické myslenie. Rozvíja kreativitu, invenciu i tvorivosť. Učí originalite, samostatnosti, rozhodnosti. Spája v sebe prvky športu, umenia aj vedy, je súčasťou kultúrneho života. Kladie dôraz na dodržiavanie pravidiel fair-play, spravodlivosť. Umožňuje tak deťom, mládeži, no i dospelým nielen zmysluplne tráviť voľný čas, ale aj získavať a rozvíjať schopnosti, zručnosti a vlastnosti, ktoré sú v súčasnom modernom svete mimoriadne žiadané. Šach zvyšuje celkovú inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach:

Pozornosť – deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu sledovať čo sa deje, nemôžu vhodne reagovať bez ohľadu na to, aké sú múdre.

Predstavivosť – deti sú nútené predstaviť si rôzne akcie v rôznom poradí ešte pred tým, ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tak, že ich učíme predstavovať si budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrami.

Predvídanie – deti sa učia najprv myslieť, potom konať. Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť a samostatné myslenie.

Porovnávanie možností – deti sa učia, že nemusia spraviť hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich výhody a nevýhody. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou.

Abstraktné myslenie – deti sa učia odpútať sa od detailov a rôzne témy, či koncepty použiť v rôznych, ale súvisiacich situáciách.

Plánovanie – deti sa učia stanovovať si ciele a určovať konkrétne kroky vedúce k nim. Veľmi dôležité je, že sa učia v prípade potreby prehodnotiť svoje ciele, či plány na základe zmeny situácie.

Súčasné zvažovanie rôznych možností – deti sa učia neupínať sa len na jeden možný plán. Paralelne zvažujú rôzne možnosti.

Podľa výsledkov mnohých vedeckých štúdií, veľká väčšina detí, ktoré sa zoznámia so šachovou hru v útlom detstve dosahuje v škole lepšie výsledky, ako ich vrstovníci. A tento náskok sa druhej skupine nedarí vyrovnať ani vo vyšších ročníkoch. Šach učí vlastnostiam, ktoré je obťažné získať tradičným spôsobom výučby. Krása šachu, ako učebného nástroja je v tom, že tieto vlastnosti sa získavajú nenúteným spôsobom. Deti sa ich učia samotnou hrou, teda pre ne najbližšou interaktívnou formou.

Sociálny pohľad

Dôležitá je aj úloha šachu v rozvíjaní sociálneho kontaktu a možnosti vyniknúť u menej pohybovo zdatných, či inak spoločensky vyčlenených detí. V školách šach môže byť mostom spájajúcim deti rôzneho veku, pohlavia, či rasy v spoločnej zábavnej aktivite. Šach pomáha budovať dlhodobé priateľstvá a pestuje tiež tímového ducha, napríklad v súťažiach školských družstiev. Pomáha žiakom pri zvyšovaní ich motivácie, budovaní sebavedomia a vlastného obrazu, kontrole emócií, no môže mať vplyv aj na celkové zlepšenie ich správania. Deti, ktoré často nevedia štvrťhodinu obsedieť v tradičnej triede, sa vďaka šachu odrazu ponoria do logického myslenia, hoci aj na niekoľko hodín. V šachu úspech odmeňuje tvrdú prácu, ktorá mu predchádza. Nutným predpokladom je schopnosť poučiť sa zo svojich chýb a neopakovať ich. Hra tak vytvára predpoklady pre zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa.

Športový pohľad

Šach nie je agresívny, ani kontaktný šport, v ktorom nestraší doping. Pri riešení problémov ponúka okamžitú odmenu v podobe výhry, či trest v podobe prehry partie. Výkonnostný rast hráča je ľahko a objektívne merateľný, núti ho zdokonaľovať sa vzdelávaním a sústavným samostatným štúdiom. Popri tom sa vytvára pozitívny vzťah k duševnej práci. Šach je finančne nenáročný, nezaťažuje rodičov čiastkami, ktoré by si nemohli dovoliť, hoci aj sociálne slabšie rodiny.

Výchova vrcholových hráčov

Detské a mládežnícke šachové turnaje na úrovni Majstrovstiev sveta, Európy, Európskej únie a Slovenska sú organizované pre vekové kategórie od 8 do 20 rokov odstupňované v dvojročných intervaloch, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Každoročne sa ich zúčastnia tisícky detí z celého sveta.

Súčasným trendom v krajinách, kde má šach silnú tradíciu a zázemie, je klesajúci vek šachistov, ktorí dosiahnu veľmajstrovský titul. Dnes nie sú výnimkou hráči, ktorí získajú najvyšší šachový titul ešte pred dovŕšením plnoletosti. Preto je dôležité venovať sa talentovaným deťom už v predškolskom veku, aby bol k dispozícii dostatočný časový interval na výchovu perspektívneho hráča a predišlo sa nezdravému preťažovaniu v neskoršom období. Jedným z vedľajších cieľov projektu je vytipovať takýchto talentovaných jednotlivcov a poskytnúť im odbornú pomoc pri ich napredovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *